Gadyrly Türkmenistanyň raýatlary! Türkmenistanyň Owganystandaky (Hyrat) Baş konsullygy, Türkmenistanyň Mejlisiň deputatlaryny, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalaryny saýlamak üçin ses bermäge gatnaşmaga çagyrýar. Saýlawlar konsullykda açylan 2-nji belgili saýlaw uçastogynda 2023-nji ýylyň 16-njy martyndan 26-njy martyna çenli, Kabul wagty bilen 09.00-dan 18.00-a çenli (salgy: Mokhaberat str, 3236, Herat c).

Türkmenistanyň Prezidenti <br> Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow:

"Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Biziň döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, anyk aýdylanda bolsa Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar."

Soňky habarlar